Anastasia Antonopoulou

Anastasia Antonopoulou

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Associate Professor

Ερευνητικό - διδακτικό έργο


Η διδασκαλία (στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών) και η έρευνά μου επικεντρώνονται στους τομείς της Γερμανικής Λογοτεχνίας του 19ου και 20ου αιώνα, της Συγκριτικής Φιλολογίας (ιδιαίτερα στη διερεύνηση των σχέσεων Ελληνικής και Γερμανικής Γραμματείας, καθώς και των σχέσεων της λογοτεχνίας με τις άλλες τέχνες), της Λογοτεχνικής Μετάφρασης και των Σπουδών Φύλου.  Διδάσκω συστηματικά από το 2006 στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Γερμανικής Φιλολογίας (Κατεύθυνση Λογοτεχνίας), καθώς και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μετάφρασης - Μεταφρασεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1998.